Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko naukowe Adiunkta w Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii.

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko naukowe Adiunkta w Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii.

 1. Wymagania:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk rolniczych;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie przetwarzania i analizy danych przestrzennych wektorowych i rastrowych, w tym danych teledetekcyjnych w monitoringu środowiska przyrodniczego;
 • doświadczenie oraz chęć rozwoju naukowego w zakresie zastosowania danych przestrzennych i modelowania matematycznego w badaniach wpływu zmian użytkowania ziemi i struktury krajobrazu na funkcje i usługi ekosystemowe oraz różnorodność biologiczną;
 • mile widziany własny pomysł na złożenie projektu badawczego w zakresie wykorzystania danych przestrzennych w monitoringu środowiska;
 • doświadczenie w wykonywaniu analiz statystycznych i znajomość pakietów statystycznych;
 • dobra znajomość języków programowania (preferowany Python), mile widziane doświadczenie z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji (machine deep learning);
 • potwierdzony udział w projektach badawczych;
 • aktywność w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym z listy JCR;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 1. Wykaz dokumentów:
 • życiorys naukowy obejmujący spis publikacji oraz informację o przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny zawierający plan rozwoju naukowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • dane kontaktowe przynajmniej dwóch naukowców, którzy mogą udzielić referencji (e-mail);
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Termin: 7.04.2023 r.
 • Miejsce: pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (z dopiskiem Adiunkt-Centrum Geomatyki Stosowanej) w jednym pliku pdf.
 1. Pytania: pytanie dot. konkursu prosimy kierować do dr hab. inż. Agaty Hościło, prof. IGiK na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Koordynacji Projektów

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Koordynacji Projektów.

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 1. Obsługa prac naukowych, badawczych, rozwojowych:
  • pomoc w przygotowaniu wniosków do konkursów, wypełnianiu formularzy elektronicznych i wersji papierowych oraz wysyłanie gotowych wniosków do właściwych jednostek;
  • prowadzenie rejestru wniosków, archiwizowanie dokumentacji wnioskowej, rejestracja danych dot. realizowanych projektów w systemie informatycznym;
  • monitorowanie finansowej realizacji powierzonych projektów, uzgadnianie danych finansowych z działem FK, przygotowywanie części finansowej raportów okresowych i końcowych powierzonych projektów realizowanych w Instytucie;
  • wysyłanie ww. raportów do odpowiednich instytucji, audytorów, itp.
 2. Rejestracja czasu pracy w projektach:
  • rejestrowanie w systemie informatycznym miesięcznego czasu pracy pracowników w podziale na projekty, na podstawie kart czasu pracy i zestawień miesięcznych otrzymanych z zakładów działalności podstawowej IGiK,
  • prowadzenie dokumentacji zestawień miesięcznych i miesięcznych kart czasu pracy w projektach.
 3. Obsługa umów dotyczących prac komercyjnych wykonywanych w IGiK:
  • prowadzenie rejestru umów,
  • przygotowywanie i wystawianie faktur;
 4. Rejestracja wniosków zagranicznych delegacji pracowników IGiK;
 5. Rejestracja umów cywilno-prawnych w systemie informatycznym;
 6. Rejestracja faktur zakupowych w systemie informatycznym;
 7. Przygotowywanie danych do sprawozdań z działalności rocznej Instytutu i innych raportów dot. działalności IGiK;
 8. Przygotowywanie informacji o pracach podlegających prawu autorskiemu;
 9. Monitorowanie ogłoszeń i konkursów dot. projektów finansowanych z funduszy krajowych i unijnych;
 10. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych.
 11. Uzupełnianie danych w systemie POLON

Wymagania:

-        biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

-        biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office, szczególnie dobra znajomość programu excel

-        mile widziane wykształcenie ekonomiczne

-        mile widziane doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku.

Cechy osobowościowe:

-        umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu

-        komunikatywność,

-        umiejętność organizowania pracy własnej,

-        umiejętność pracy w zespole,

-        chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,

-        wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy:

-        zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie na pełny etat),

-        miła i życzliwaatmosfera pracy w doświadczonym, dynamicznym zespole,

-        atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, wczasy pod gruszą),

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

-        CV i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Termin składania ofert do dnia 20.02.2023 roku.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK  (w godz. 7.30-15.30) lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego i pozostałych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem: nabór do Działu Koordynacji Projektów).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 329 19 02.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Teledetekcji

Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Teledetekcji

Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1350) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, nauki o Ziemi i środowisku;
 2. Wiedza i doświadczenie w zakresie wykorzystania teledetekcji satelitarnej w monitorowaniu wzrostu i kondycji roślin;
 3. Co najmniej pięcioletni okres pracy w instytucie naukowo-badawczym;
 4. Dobra znajomość języka programowania FORTRAN/C/IDL do przetwarzania dużych ilości danych cyfrowych;
 5. Udokumentowane publikacje w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 6. Aktywność naukowa i edukacyjna na arenie krajowej i międzynarodowej;
 7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii;
 2. Życiorys naukowy i list motywacyjny;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Wykaz publikacji;
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu w godzinach 7.30 - 15.30.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 października 2019 r.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.