Przedmiot działania

Do podstawowej działalności Instytutu Geodezji i Kartografii należy:

- prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk ścisłychi przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie geodezji, geodynamiki, grawimetrii, geofizyki, metrologii geodezyjnej
i grawimetrycznej, teledetekcji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii i katastru oraz przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do ich wykorzystania w praktyce i ich wdrażanie;


- prowadzenie systematycznej, rozległej i aktywnej współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi na świecie w celu wykorzystania aktualnej wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie działalności Instytutu;


- udział w pracach międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych i zawodowych, a także uczestniczenie w międzynarodowych programach badawczych;


- udział w międzynarodowych programach pozyskiwania danych do monitorowania procesów geodynamicznych w skali globalnej;


- współpraca z Polską Akademią Nauk, uczelniami wyższymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi w kraju celem udziału w koordynowanym  wykorzystywaniu naukowych i technologicznych osiągnięć polskiej i światowej myśli w zakresie działalności Instytutu.