Status prawny

 

Instytut Geodezji i Kartografii działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. nr 96, poz. 615

  • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

  • Statutu

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Konto bankowe: Bank Pekao S.A. 18 1240 6247 1111 0000 4973 5547
Euro: Bank Pekao S.A. 14 1240 6247 1978 0000 4972 9517
SWIFT: BIC CODE: PKOPPLPW
NIP: 525 000 9476
REGON: 000332305
KRS: 0000176403