Status prawny

 

Instytut Geodezji i Kartografii jest instytutem badawczym utworzonym na mocy dekretu
Rady Ministrów z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa
(Dz. U. Nr 11, poz. 58), działającym na podstawie:


1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498)
oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;


2) uchwały Nr 291-55 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie zmiany nazwy
i statutu Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego;


3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r.
poz. 742, z późn. zm.);


4) zarządzenia nr 9 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie
zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii (Dz. Urz. MRiTech. poz.9).


Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - obwieszczenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych (M.P.
z 2022 r. poz. 818)

 

Konto bankowe: Bank Pekao S.A. 18 1240 6247 1111 0000 4973 5547
Euro: Bank Pekao S.A. 14 1240 6247 1978 0000 4972 9517
SWIFT: BIC CODE: PKOPPLPW
NIP: 525 000 9476
REGON: 000332305
KRS: 0000176403