Zawiadomienie o wyniku postępowania Nr zamówienia KP-ZP/4/12

Nr zamówienia KP-ZP/4/12

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr KP-ZP/4/12 na „dostawę serwerów zarządzających infrastrukturą sieciową oraz bazą danych wraz z oprogramowaniem bazodanowym”.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę serwerów zarządzających infrastrukturą sieciową oraz bazą danych wraz z oprogramowaniem bazodanowym”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

Eurokerg Sp. z o.o.
ul. Malborska 15 lok. 13
03-286 Warszawa

Oferta Wykonawcy jest jedyną złożoną ofertą oraz spełnia wszystkie wymogi SIWZ.