Ogłoszenie o zamówieniu

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę serwerów zarządzających infrastrukturą sieciową oraz bazą danych wraz z oprogramowaniem bazodanowym.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY

I. NAZWA I ADRES
Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
www.igik.edu.pl
II. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: instytut badawczy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nr KP-ZP/4/12 na zakup serwerów zarządzających infrastrukturą sieciową oraz bazą danych wraz z oprogramowaniem bazodanowym.
2. Rodzaj zamówienia: dostawy.
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów zarządzających infrastrukturą sieciową oraz bazą danych wraz z oprogramowaniem bazodanowym umożliwiających wykorzystanie naukowych zasobów informacyjnych IGiK dla celów naukowo-badawczych, gospodarczych i edukacyjnych oraz prowadzenia badań naukowych z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. Przedmiot zamówienia jest ostatnim, kluczowym etapem projektu pt.” Rozwój zasobów geoinfrmacyjnych i ich udostępnienie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę Geodezyjną – OGNIWO”.
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48800000-6.
7. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
8. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Czas trwania zamówienia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I. WADIUM
1. Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8.600 PLN (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych). Wadium może być wnoszone w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PEKAO S.A. 18 1240 6247 1111 0000 4973 5547.

II. ZALICZKI
1. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, potwierdzone dokumentami    wymienionymi w pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
a) wykaz dostaw z którego wynika, że Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 (dwa) zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 złotych.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

PROCEDURA

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

II. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

III. ZMIANA UMOWY
1. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

IV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igik.edu.pl
  2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Geodezji i Kartografii, Dział Koordynacji Projektów, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
  3. Termin składania ofert: 05.11.2012 r. godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Instytutu Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, pokój nr 101, I piętro.
  4. Termin związania ofertą: okres: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
  5. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nr POIG.02.03.02-00-023/10, tytuł Projektu: „Rozwój cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnienie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę Geodezyjną – OGNIWO. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (PDF, 194.12 KB)

Załącznik nr 2 oświadczenia (MS WORD, 151.04 KB)

Załącznik nr 3 formularz oferty (MS WORD, 158.21 KB)

Załącznik nr 4 wzór umowy (PDF, 425.89 KB)

SIWZ (PDF, 654.44 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (MS WORD, 164.35 KB)

Załącznik nr 3 formularz oferty - nowy (MS WORD, 158.21 KB)

Załącznik nr 4 wzór umowy - nowy (PDF, 426.22 KB)