Koordynator/ doradca ds. współpracy i promocji

Koordynator/ doradca ds. współpracy i promocji

              Przygotowanie kompleksowej oferty Instytutu;

              Bieżąca współpraca z pozostałymi jednostkami Instytutu w celu zapewnienia aktualności oraz kompletności oferty Instytutu;

              Określenie potencjalnych obszarów oraz rynków dla wdrożeń wyników prac badawczych Instytutu oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami działającymi w tych obszarach;

              Identyfikacja potrzeb aktualnych oraz potencjalnych partnerów a także przygotowywanie oferty odpowiadającej tym potrzebom;

              Poszukiwanie partnerów w celu zawiązania konsorcjów projektowych oraz koordynacja współpracy;

              Udział w opracowywaniu wniosków projektowych;

              Przygotowanie materiałów promocyjnych oraz oferty Instytutu dostosowanych do wymagań, potrzeb oraz obszarów działalności podmiotów zewnętrznych;

              Koordynacja procesu obiegu dokumentów w procesie współpracy z partnerami zewnętrznymi;

              Koordynowanie współpracy Instytutu z podmiotami zewnętrznymi na wszystkich etapach realizacji projektów;

              Organizacja wydarzeń oraz koordynowanie udziału Instytutu w wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, warsztaty, seminaria)

              Przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych, w tym na potrzeby innych jednostek Instytutu;

              Identyfikacja produktów i dobór efektywnej strategii wdrożeniowej.

Wymagania:

              Wykształcenie wyższe

              Min. 2 lata doświadczenia w obszarze koordynowania współpracy biznesowej

              Doświadczenie w opracowywaniu materiałów informacyjnych oraz promocyjnych

              znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

              znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office, szczególnie programu excel

              Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub innowacyjnych z funduszy krajowych (PARP, NCBR etc) i zagranicznych (ESA, UE)

Cechy osobowościowe:

              umiejętność analitycznego myślenia

              komunikatywność,

              umiejętność organizowania pracy własnej,

              umiejętność pracy w zespole,

              chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,

Oferujemy:

              zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie w wymiarze od ½ do całego etatu)

              miła i życzliwa atmosfera pracy

              atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, dofinansowanie do wypoczynku),

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

              CV i list motywacyjny,

              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin składania ofert do dnia  12.06.2024r

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK (w godz. 7.30-15.30)
lub na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Doradca ds. współpracy

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1.       Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii, z siedzibą przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się:

-          listownie na ww. adres korespondencyjny,

-          pod nr tel.: +48 22 329 19 00,

-          za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.       Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych, a także na podstawie wyrażonej na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.       Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 3 lat po zakończonym procesie rekrutacji.

5.       Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji, w tym na inne stanowiska pracy.

6.       Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.       Na zasadach określonych w RODO, kandydatom ubiegającym się o pracę przysługuje prawo do: 

-          dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

-          cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

9.       Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.   Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.