Ogłoszenie IGiK/1/2023 o postępowaniu kwalifikacyjnym na Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

1. Miejsce wykonywania pracy:                                              

Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK)

ul. Zygmunta Modzelewskiego 27

02-679 Warszawa

2. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii

3. Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii może być osoba, która:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • posiada wiedzę na temat funkcjonowania instytutów badawczych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.4. Zakres zadań na stanowisku Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii:

 • ustalanie planów działalności instytutu;
 • realizacja polityki kadrowej;
 • zarządzanie mieniem i odpowiedzialność za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498);
 • odpowiadanie za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
 • reprezentowanie instytutu;
 • tworzenie szkół doktorskich;
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej,
 • ustalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (po zaopiniowaniu przez radę naukową).


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym
  o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • koncepcja kandydata co do rozwoju Instytutu Geodezji i Kartografii (w wersji papierowej)
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii kandydat będzie zobligowany do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego
  o niekaralności);
 • oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • oświadczeniekandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z kandydowaniem na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia, należy składać w terminie do 22 czerwca 2023 r. do godz. 16.15 w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Kancelarii Ogólnej (od poniedziałku do piątku, godz. 8.15-16.15) albo przesyłać na adres:

MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii IGiK/1/2023 – nie otwierać”.

Decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 

7. Informacje o etapach postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest na podstawie zarządzenia nr 5 Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 10 lutego 2023 r. sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów
i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii
(Dz. Urz. MRiTech. poz. 5) i obejmuje:

 • weryfikację formalną zgłoszeń;
 • rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w przedmiocie:

-  kwalifikacji i kompetencji zawodowych kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii,

- wiedzy na temat zasad funkcjonowania instytutów badawczych,

- koncepcji kandydata co do rozwoju instytutu badawczego.

Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Życiorys, list motywacyjny, koncepcje kandydata co do rozwoju Instytutu Geodezji i Kartografii oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą.
 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 • W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Komisja przeprowadzająca postępowanie kwalifikacyjne, może zwrócić się do kandydatów o wyjaśnienie informacji zawartych w ofertach.
 • Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną powołani, zostaną zniszczone.
 • Zgłoszenia kandydatów niespełniających wymogów formalnych oraz zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Na stronie internetowej Instytutu Geodezji i Kartografii (http://www.igik.edu.pl/pl) można zapoznać się
z informacjami i dokumentacją dotyczącą jego funkcjonowania.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/sprawozdania-finansowe-instytutow-badawczych) można zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi IGiK.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z naborem IGiK/1/2023

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 ze zm., dalej RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP. Wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MRiT wysyłając informację na skrzynkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) oraz zarządzenia nr 5 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 lutego 2023 r. sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. MRiTech. poz. 5), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  tj. przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ministerstwem Rozwoju i Technologii przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat oraz
  nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną powołani na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii, dane osobowe będą przetwarzane do momentu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii informacji o powołaniu Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii, a następnie zniszczone.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).